Jaunimo gyvenimo kokybė Baltijos šalyse

Rėmėjas: Europos Sąjungos Erasmus+ programa
Skirta parama (bendras projekto biudžetas): 144 244 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 27 388 Eur)
Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2019 m. vasario mėn. 28 d.
Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija); projekto partneriai: Žiburio Fondas (Lietuva), Estonian Child Welfare Union (Estija), Web Multishop Company OÜ (Latvija), Excolo Latvia (Latvija)

 Jaunų žmonių gerovė yra vienas iš aktualiausių klausimų kiekvienai visuomenei – nuo to, kokiomis sąlygomis auga vaikai ir jauni žmonės priklauso kiekvienos valstybės ateitis. Jaunų žmonių gerovė turi būti vertinama kompleksiškai, apimant materialines, emocines ir socialines jaunimo gyvenimo sąlygas. Taip pat, gerovės vertinimas turi orientuotis tiek į dabartinę jaunų žmonių situaciją, tiek į ateities perspektyvas, o taip pat apimti ir objektyvius (pvz., statistinius duomenis), ir subjektyvius rodiklius (t.y., kaip patys jauni žmonės vertina savo gyvenimą). Svarbu, kad jaunų žmonių gyvenimo kokybė būtų nuolat stebima ir vertinama, stebint tendencijas ir pokyčius jaunimo situacijoje, o gauti duomenys būtų naudojami plėtojant įrodymais grįstą jaunimo politiką, planuojant priemones aktualiausių jaunimo problemų sprendimui.

Šiuo tikslu, nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Žiburio Fondas kartu su partneriais iš Estijos ir Latvijos pradėjo vykdyti naują projektą, skirtą jaunimo gyvenimo kokybei tirti. Šis projektas – tai strateginės partnerystės projektas „Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“ ((Re)searching for quality of life of young people in Baltics, projekto Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657), kuris finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis. Projekto vykdytojas – Latvijos nevyriausybinė organizacija Latvian Child Welfare Network, o Žiburio Fondas projekte dalyvauja kaip partneris, kartu su organizacijomis iš kitų Baltijos šalių.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti įrodymais grįstos jaunimo politikos ir darbo su jaunimu praktikos Baltijos šalyse plėtrą, parengiant jaunimo gerovės stebėsenos sistemą ir skatinant nuolat naudotis jos rezultatais jaunimo politikoje ir darbe su jaunimu nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu. Taip pat, skatinti Baltijos valstybių tyrimų jaunimo srityje praktiką tarptautiniu lygmeniu.

Projekto metu bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:
1) sukurta jaunimo srities Baltijos mokslininkams skirta platforma, kurios pagalba bus siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp Baltijos šalyse dirbančių jaunimo tyrėjų;
2) sukurta ir išbandyta jaunimo gerovės vertinimo (stebėsenos) rodiklių sistema, kuri leistų reguliariai tarptautiniu mastu lyginti jaunimo gerovės situaciją Baltijos šalyse;
3) sukurta internetinė svetainė, kurioje bus kaupiama ir platinama informacija, medžiaga, įvairios metodinės priemonės, skirtos darbui su jaunimu. Tikimasi, kad ši svetainė taps puikiu informacijos ir duomenų mainų tašku jaunimo darbuotojams, politikos formuotojams, jaunimo tyrėjams, kitiems suinteresuotiems asmenims.

Jaunimo gerovės rodiklių sistema ir projekto rezultatai bus naudingi politikos formuotojams, jaunimo darbuotojams ir kitiems, nes leis formuoti įrodymais grįstą jaunimo politiką ir darbą su jaunais žmonėmis.