GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas

GIMK   LR SADM 2

Rėmėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Skirta parama: 2016 m. – 8.000 Eur, 2017 m. – 8.000 Eur., 2018 m. – 9088 Eur
Projekto trukmė:
2016 m. – rugsėjo-gruodžio mėn.
2017 m. – balandžio-gruodžio mėn.
2018 m. – sausio-gruodžio mėn.

Nuo 2016 m. Žiburio Fondas vykdo projektą „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems”, finansuojamą valstybės lėšomis. Tęstinis finansavimas projekto veikloms skirtas ir 2017 m. bei 2018 m.

Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką vaikų, likusių be tėvų globos, globą šeimai artimoje aplinkoje, teikiant globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas.

Projekto veiklos:
– GIMK mokymai norintiems tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. GIMK mokymai apima 10 užsiėmimų po 3 val., kurie vykdomi po darbo valandų, siekiant sudaryti galimybę sėkmingai derinti darbo įsipareigojimus ir mokymus. Po mokymų seka keli individualūs susitikimai su GIMK mokytojais, kurie leidžia geriau pažinti asmenį, norintį globoti ar įvaikinti vaiką. 2016 m. parengėme 12 asmenų, norinčių tapti įtėviais ir 20 asmenų, norinčių tapti globėjais Vilniaus m. savivaldybėje. 2017 m. projekto rėmuose parengėme 19 asmenų, norinčių tapti globėjais ir 8 asmenis, norinčius tapti įvaikintojais, Vilniaus miesto ir Alytaus miesto savivaldybėse.

Jei norėtumėte prisijungti prie GIMK mokymų 2018 metais, kviečiame kreiptis el. paštu info [at] ziburio-fondas [dot] lt arba tel.+370 698 17 852. Jei turite papildomų klausimų dėl globos ar įvaikinimo ar norėtumėte gauti nemokamas konsultacijas – taip pat galite kreiptis į mus!

– Paslaugos esamiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – nemokamos psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, palaikymas ir palydėjimas pagal poreikį, pagalba sprendžiant vaiko elgesio iššūkius. Paslaugų gali kreiptis bet kuri šeima, globojanti ar įvaikinusi vaiką – užklausą dėl paslaugų kviečiame siųsti el. paštu info [at] ziburio-fondas [dot] lt arba kreipkitės tel. +370 698 17 852. Paslaugų teikimas tęsiamas ir 2018 metais.

– Savipagalbos grupės – jų metu globėjai ir įtėviai kartu su Žiburio Fondo specialistais aptaria įvairias vaikų elgesio problemas, kitus iššūkius, susijusius su vaikų ugdymu ir auklėjimu, kartu ieško jų sprendimų. 2017 m. organizavome 2 savipagalbos grupes, kurios buvo skirtos globėjams ir įtėviams, auginantiems paauglius.

– 2016 m. parengėme informacinę medžiagą apie globą ir įvaikinimą. Parengtas ir kartu su nemokamu laikraščiu “Mieste” bei “Respublikos” leidinių grupėje (“Laisvalaikis”, “Vakaro žinios”) išplatintas informacinis lankstinukas. Iš viso, išplatinta 18 000 vnt. lankstinukų. Lankstinuke pateikiama informacija apie tai, kokią finansinę ir nefinansinę pagalbą gauna globėjai, įtėviai ir jų šeimose augantys vaikai Vilniaus mieste, ir kokias paslaugas teikia Žiburio Fondas. Su lankstinuko tekstu galite susipažinti, paspaudę ant jo pavadinimo žemiau.

capture
Kokią pagalbą gauna globėjai
ir įtėviai Vilniaus mieste?

Projekto metu parengtas video klipas, trumpai pasakojantis apie tai, ką reikia padaryti, kad tapti globėjais ar įtėviais, ir kokią pagalbą galima gauti šiame procese. Su video klipu galite susipažinti, paspaudę ant nuotraukos žemiau.

capture

Projekto pagalba siekiama skatinti daugiau šeimų ryžtis globai ar įvaikinimui, užtikrinti nuoseklų, lengvai ir laiku prieinamą palaikymą ir pagalbą globėjams, įtėviams, jų šeimose augantiems vaikams ir kitiems šeimos nariams, taip pat, didinti vaiko globos šeimoje kokybę. Be to, dėka valstybės paramos yra užtikrinamas palaikymas ir specialistams, teikiantiems paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams bei jų globėjams ir įtėviams. 2017 m. visi Žiburio Fondo specialistai projekto rėmuose turėjo galimybę gauti 6 grupines ir 1 individualią superviziją. Supervizijos leido aptarti ir ieškoti sprendimus sudėtingiems atvejams, stiprinti pačius specialistus, išvengti “perdegimo” sindromo. Dėka pratęsto finansavimo, supervizijos bus organizuojamos ir 2018 m. Penki Žiburio Fondo specialistai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose – mokymuose, specializuotose konferencijose.