Globos centras

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“  Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31 Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos   Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos…

Žiburio Fondas yra Vilniaus miesto globos centras

Žiburio Fondas nuo 2019 m. sausio mėnesio paslaugas globėjų/įtėvių šeimoms teikia veikdamas kaip vienas iš 5 Vilniaus mieste veikiančių globos centrų. Ką tai reiškia? – Kiekvieno vaiko globą Vilniaus miesto savivaldybė paskiria koordinuoti konkrečiam globos centrui; – Globos centre kiekvieno vaiko globa paskiriama koordinuoti konkrečiam globos koordinatoriui (socialiniam darbuotojui); – Globos koordinatorius palaiko nuolatinį kontaktą su globėjų šeima, domisi vaiko globa, o susidūrus su sunkumais vertina, kokia pagalba šeimai būtų…

Auk, žaisk ir kurk

Laikotarpis: 2017 m. gruodžio mėn. 1 d. – 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. Projekto finansavimas: 50 000 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 24 026 Eur). Rėmėjas: „Energijos tiekimas” UAB per „Lietuvos energijos” paramos fondą. Projekto vykdytojas: asociacija “NVO vaikams konfederacija”. Žiburio Fondas projekte dalyvauja kaip partneris. Projekto tikslas – prisidėti prie vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo. Pagrindiniai rezultatai: 〉 organizuoti mokymai specialistams, dirbantiems su sudėtingo, delinkventinio elgesio vaikais. Iš viso, mokymuose dalyvavo 17…

Jaunimo gyvenimo kokybė Baltijos šalyse

Rėmėjas: Europos Sąjungos Erasmus+ programa Skirta parama (bendras projekto biudžetas): 144 244 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 27 388 Eur) Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2019 m. vasario mėn. 28 d. Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija); projekto partneriai: Žiburio Fondas (Lietuva), Estonian Child Welfare Union (Estija), Web Multishop Company OÜ (Latvija), Excolo Latvia (Latvija)  Jaunų žmonių gerovė yra vienas iš aktualiausių klausimų kiekvienai…

Jaunuolių, paliekančių uždaro tipo institucijas, integracija: palydėjimo paslaugos

   Laikotarpis: 2017 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis. Projekto finansavimas: 372.000 Danijos kronų (apie 50.000 Eur). Rėmėjas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Projekto vykdytojas: Žiburio Fondas; projekto partneriai: labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras. Projekto tikslas – paskatinti palaikymo ir paslaugų plėtrą vaikams ir jauniems žmonėms pasižymintiems elgesio iššūkiais, orientuojantis į pagalbą, kai jaunuoliai palieka socializacijos centrą ir grįžta į savo gyvenamąją aplinką.  …

Vaikų gerovė Baltijos šalyse – ką apie tai mano patys vaikai?

Laikotarpis: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. gegužė. Projekto finansavimas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje, skirta 9.384 EUR parama (Žiburio Fondo dalis projekte – 2.400 EUR). Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija). Projekto partneriai: Žiburio Fondas, Child Advocacy Chamber (Estija). Projekto tikslas – įvertinti vaikų gerovę Baltijos šalyse iš vaikų perspektyvos. Įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai: projektu siekta sudaryti sąlygas vaikams išsakyti nuomonę apie savo gyvenimo kokybę ir apie galimybes naudotis savo teisėmis skirtingose gyvenimo srityse (materialinė gerovė, švietimas,…

GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas

    Rėmėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skirta parama: 2016 m. – 8.000 Eur, 2017 m. – 8.000 Eur., 2018 m. – 9088 Eur Projekto trukmė: 2016 m. – rugsėjo-gruodžio mėn. 2017 m. – balandžio-gruodžio mėn. 2018 m. – sausio-gruodžio mėn. Nuo 2016 m. Žiburio Fondas vykdo projektą „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems”, finansuojamą valstybės lėšomis.…

Paslaugos globėjams ir įtėviams

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto trukmė: 2016 m. kovas – 2017 m. gruodis. Projektas pratęstas ir 2017 m. – paslaugos projekto rėmuose buvo teikiamos 2017 m. kovo – 2017 m. gruodžio mėnesiais. Paslaugų kviečiame kreiptis ir 2018 metais! Skirta parama: 〉 2016 m. – 74.610 Eur 〉 2017 m. – 67.300 EUR Projekto tikslas – planuoti, organizuoti ir teikti tęstines globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos (mokymų), konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste, kurios…

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas

Laikotarpis: 2015 m. rugpjūtis – 2016 m. liepa. Projekto finansavimas: 〉 Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra). 〉 Bendra paramos suma – 170.045,98 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 29 430,37 Eur). Projekto tikslas – stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi.…

Paslaugos vaikams, jų globėjams ar įtėviams

Nemokamos paslaugos esamiems globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams: 〉 individualios psichologinės konsultacijos 〉 socialinės konsultacijos 〉 pagalba sprendžiant vaiko elgesio problemas 〉 tarpininkavimas 〉 informacijos teikimas, pagalba kreipiantis į kitas institucijas 〉 pagalba vaiko adaptacijos šeimoje metu 〉 kitos paslaugos pagal galimybes ir šeimos bei vaiko poreikius. Visais atvejais pirmiausia yra išsiaiškinama šeimos situacija – kokios pagalbos ir paslaugų labiausiai reikia globėjams ar įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, atsižvelgiama į pačios šeimos lūkesčius.…